צריכה חריגה עקב נזילה

במקרה של צריכה גבוהה, בלתי מוסברת, מומלץ לבדוק קיומה של נזילה סמויה.

בדיקה ראשונית תעשה ע”י סגירת כל הברזים בבית ובדיקת התקדמות שעון המים. תנועה של השעון במצב זה יכולה להעיד על קיומה של נזילה סמויה, אותה יש לאתר, ולתקן בדחיפות.

גם התאגיד מסייע בזיהוי צריכות גבוהות שיכולות להעיד על נזילות סמויות. מיד עם קריאת שעון המים, אחת לחודשיים, בודק התאגיד בעזרת מערכת מחשוב את הצריכה שנקראה באותה תקופה, ביחס לתקופות קודמות, וככל שנמצא שצריכה זו חריגה, נשלח אליכם מכתב על מנת שתבצעו בדיקה.

יחד עם זאת, מומלץ לא להמתין לקריאת מד המים ע”י התאגיד , ולעקוב אחרי קריאות המונה, בעצמכם, מספר פעמים בתקופת החשבון. כך תוכלו לזהות מבעוד מועד, נזילה, או בעיה אחרת במערכת המים שלכם.

צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר בהתקיים התנאים הבאים :

1. הצריכה הינה פי 1.5 מהצריכה הרגילה.
2. הצרכן חתם על טופס ההצהרה המצ”ב, כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ותיקן את הנזילה בצירוף אסמכתאות על ביצוע התיקון.
3. טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש התיקון.
4. תיקון ייעשה אחת לשנים עשר חודשים במד פרטי, ואחת ל 24 חודשים במד משותף.
5. תיקון החשבון ייעשה לכל היותר, לגבי 2 תקופות חיוב רצופות, שבכל אחת מהם התקיימו התנאים לעיל.