דלג לתוכן

חזון ומדיניות התאגיד

חזון התאגיד

הבטחת אספקת מים ושירותי ביוב לכל תושב באיכות מיטבית, באמות מידה בינלאומיות ואיכות שירות גבוהה , תוך ניהול מערכות תחזוקה, פיתוח , אספקת המים והשירותים ביעילות ותשומת לב לשמירת איכות הסביבה.

מדיניות התאגיד

הנהלת החברה הגדירה לעצמה מטרות להשגה באמצעות יישום קובץ הנהלים:

 • לפעול להבטחת טיב השרות בכל שלבי אספקת המים והולכת ביוב
 • לפעול למניעת פגיעה בבטיחות ובריאות הצרכנים, העובדים וקבלני המשנה ומזעור סיכונים, שיפור ביצועי הבב"ת והסביבה ע"י התחייבות לעמידה בדרישות כל דין
 • מחויבות של ההנהלה לפיתוח, מימוש ושיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות, הסביבה והבב"ת
 • מחויבות ההנהלה להבטיח זמינות של משאבים הנדרשים לפיתוח, מימושה ושיפור מתמיד של מערכת האיכות, הסביבה, הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 • מחויבות לסקירה תקופתית של מדיניות האיכות, הסביבה והבב"ת אחת לשנה (סקר הנהלה) ובסקירה זו לוודא המשך התאמת מערכת האיכות, הסביבה והבב"ת והצבת יעדים ומטרות לשיפור המערכות לחוד ובמשולב
 • לשמור על רמת טכנולוגיה גבוהה ולפעול לשיפורה
 • לפעול כל הזמן לשביעות רצון הצרכן, לאיתור ציפיות הצרכן ולשאוף להקטנת הפערים ומימוש אותן ציפיות
 • לפעול לשיפור וייעול מתמיד של מערכות המים והביוב ע"י פרויקטים ומכרזים אשר מבוצעים ע"י החברה באופן שוטף
 • מדיניות זו תופץ לעובדי החברה וקבלני המשנה תוך דגש על מחויבותם האישית ליישומה
  המדיניות תהיה זמינה לבעלי עניין , בעלי זיקה ולציבור דרך אתר האינטרנט
 • ההנהלה מתחייבת לשמור בקפדנות על התחייבויותיה הכלולות בקובץ נהלים זה ולתת את כל המשאבים הנחוצים לכך: בציוד, כוח אדם ותקציב
 • יישומו של קובץ נהלים זה יהיה באחריותו של מנהל האיכות וממונה הבטיחות המשמשים כנציגי ההנהלה לנושאי איכות, בב"ת וסביבה
  מדיניות הארגון תובא לידיעת כל העובדים במסגרת ההדרכות השנתיות וכן לעובדים מטעם הארגון כגון קבלני משנה, סוכנים, עובדים מהבית.

 

ייעוד התאגיד

♦ אספקת מים לתושבים וסילוק הביוב למכוני טיהור השפכים.
♦ אחזקה ותפעול מערכות המים והביוב של היישובים השותפים בתאגיד.
♦ ביצוע שוטף של עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
♦ פיתוח תשתיות המים והביוב בכל היישובים השותפים בתאגיד.
♦ שיפור השירות לתושבים בנושאי מים וביוב.