דלג לתוכן

חשבונית במייל

חשבונית במייל

א.      הריני מסכים בזאת כי מי רקת טבריה בע"מ תשלח אלי חשבונות המים של כלל הנכסים הרשומים על מספר המשלם, מידע ועדכונים לכתובת הדואר האלקטרוני שלי המצ"ב, בצורה מאובטחת לשמירה על חיסיון המידע המצוי בהם. ידוע לי ואני מסכים כי קבלת חשבונות המים לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על-ידי לכל דבר ועניין לרבות לצרכי גביה במקרה של אי תשלום.

ב.      אני מסכים כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי מי רקת טבריה בע"מ. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד. כמו-כן ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לעדכן את הפרטים הנ"ל. ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עלי לעדכן את מי רקת טבריה בע"מ.