דלג לתוכן

חשבון המים שלי

הסבר מושגים בחשבון המים

תעריפי המים והביוב :

תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים. מי רקת טבריה גובה את התעריפים ע"פ חוק. ע"פ הכללים שקבעה רשות המים, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים. תעריף נמוך עבור כמות מוכרת (תעריף 1), בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס ותעריף גבוה עבור כמות נוספת (תעריף 2), המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. מידע נוסף על תעריפי המים ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים

מספר הנפשות המוכר:

מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור והמדווח על ידי הצרכן לחברה. הדיווח ייעשה באמצעות הצהרה בכתב בדבר נכונות הפרטים, בצירוף צילום ספח תעודת הזהות בה רשומים דיירי הבית, או באמצעות תמצית נוסח רישום ממשרד הפנים, הכל בהתאם לכללים (הסבר מלא בקישור). עם כל שינוי/עדכון במצב המשפחתי, יש למלא הצהרה חדשה ולהוסיף את הספח הנוסף. אי דיווח עדכני על מספר הנפשות עלול לגרום לחיוב גבוה מזכאותכם. חשבון המים של צרכן, שלא העביר הצהרה על מספר נפשות, יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

צריכה פרטית:

כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן, שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית והקריאה הקודמת שנקראה במד המים הפרטי (משויך). לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה. סוג קריאה: מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל, או על פי הערכה. הערכה נעשית, בין השאר, במקרים שבהם אין גישה למד המים ו/או מד המים אינו תקין ו/או ישנו חשש שאינו תקין, ובמקרים שבהם לא מותקן מד מים בנכס. במקרה של הערכה, תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה.

הפרשי מדידה (כולל צריכת מים משותפת):

ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס, לבין הכמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת חיוב. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס, והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכת המים הפרטית. הפרשי מדידה נובעים בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של כל הבניין, כגון לצורך תחזוקת רכוש משותף, שטיפה, השקיית גינה ועוד. לעיתים נובעים הפרשי המדידה מנזילות בצנרת המים המשותפת.

חיובי מזערי (דמי שימוש קבועים):

בהתאם לכללים שקבעה רשות המים, כל צרכן חייב בתשלום לפי צריכה מזערית של 3 מ"ק לחודשיים, אף אם צרך בפועל פחות מכך, או לא צרך מים כלל.

אחריות הצרכן לרשת הפרטית:

מי רקת טבריה אחראית על מערכת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס. האחריות על צנרת המים הפרטית, לרבות צנרת המים הפרטית המשותפת, שאחרי מד המים הראשי, מוטלת על הצרכן, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

תשלום במועד וריבית פיגורים:

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים יומית, בשיעור שנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, לרבות חיוב בגין הוצאת אכיפה וניתוק אספקת המים.

לבירורים בנושאי חיובי מים וביוב, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות. בכל פניה למחלקה בעניין ברור חשבון, יש להצטייד במס' לקוח.

הגשת בקשה לעריכת בירור של חשבון המים התקופתי: עם קבלת החשבון. יש לבדוק את כל פרטיו. ניתן להגיש בקשה לעריכת בירור של חשבון המים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום. במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת החברה בבקשה שהגיש, באפשרותו לפנות לרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת המסגר 14 ת.ד. 20365, תל אביב מיקוד: 61203 טל': 03-6369602 פקס: 03-7605702. כתובת אתר אינטרנט: www.water.gov.il

 

» חשבון תקופתי מים וביוב
» הסבר על חשבון המים
» תיק תושב – מידע מפורט על חשבונך, פירוט הצריכות, חיובי המים, ותשלומים
» מדריך לצרכן מתוך אתר רשות המים הממשלתית