דלג לתוכן

תנאי שימוש

המידע המופיע באתר מי רקת ( להלן:" המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף
המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי הארגון.
אין בו כדי להטיל על מי רקת ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור לארגון ו/או על כל גוף אחר הקשור למי רקת חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
מי רקת ו/או תאגיד הקשור לארגון כלשהו ו/או גוף אחר הקשור למי רקת אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי הארגון ו/או בתיקים המצויים במשרדי מי רקת ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעיל והמחזיקים במידע הנ"ל