על פי כללי תאגידי המים והביוב, התעריף לצריכה ביתית מורכב מ:

  • תעריף נמוך לכמות מוכרת, בסך של 7.778 (לא כולל מע"מ) למ"ק.
  • תעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת, בסך של 12.521 ( לא כולל מע"מ) למ"ק.

בהתאם לכללים הנ"ל, כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לספק המים.

את הדיווח על מספר הנפשות יש להעביר אל מחלקת שירות הלקוחות של מי רקת טבריה בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, בהתאם לטופס הדיווח על מספר נפשות, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא: טופס עדכון נפשות בנכס.

תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
באשר לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, גם את המסמכים הבאים:

  • מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן).
  • אישור מטעם ספק/תאגיד המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען למי רקת טבריה לפיו בכל הנוגע לחישוב מספר הנפשות המוכר הוא או מי מהמתגוררים עמו, אינם מתגוררים ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.
  • היה הצרכן מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לחברה, במקום תעודת הזהות כאמור, צילום של דרכונו, אישור שהייה כדין, וכן אחד מאלה לפי בחירתו:
    • תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו.
    • ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התש"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור, החל מיום 1.1.2013, על שתי נפשות.