דלג לתוכן

ניטור שפכי תעשייה

כללי תאגידים (שפכי מפעלים) קובעים כי תאגידי המים וביוב מחויבים לבצע תכנית לניטור ובקרת שפכי תעשייה באזורם, זאת בכדי למנוע מבתי עסק ומפעלי תעשייה להזרים חומרים אסורים למערכת הביוב הציבורי.

בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים חריגים ו/או אסורים למערכת הביוב העירונית בניגוד לכללי השפכים.

בכללים סווגו העסקים לפי מגזרים תעשייתיים. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי התאגיד, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדגימה.

הבדיקות שמתבצעות באופן שוטף הן בדיקות תקופתיות שנערכות במפעלים שונים על ידי מעבדה מוסמכת.

1. תוכנית הניטור הוגשה לממוני סביבה במשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ואושרה.
2. בכל תחילת שנה התאגיד יודיע למפעל / בית העסק כי הוא נכלל בתוכנית הדיגום.
3. תוצאות הדיגום יועברו למפעל / בית העסק בתוך 30 יום ממועד קבלתן בתאגיד.
4. דוגם מוסמך יבצע את הדיגומים והדגימות במעבדה מוסמכת.
5. ישנם בתי עסק המופיעים בתכנית ניטור אך עדין לא נמצאים בתהליך הדיגום ולגביהם יוחלט האם נידרש לבצע דיגומים או שיגרעו מתוכנית הדיגום.

תעריפים:

1. בהתאם לכללי השפכים על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות. לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), 2009 (להן "כללי תעריפים") עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד ע"פ פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק.
2. ככל שימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו ע"י התאגיד כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים. חישוב בגין עלות טיפול בשפכים חריגים ו/או אסורים מתבצע ע"פ הנוסחה שמפרסמה רשות המים.
3. החיוב בגין שפכים אסורים ו/או חריגים הנו בעד התקופה שחלפה ממועד הבדיקה האחרונה או 90 יום (הקצר מבניהם).

אין בחיוב בתשלום או בפירעון התשלום, משום היתר, הרשאה או הסכמה להזרמה של שפכים אסורים ו/או חריגים.

דיווח:

באפשרות המפעל להגיש – בקשה על הזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור "לפי הכללים" – שריכוזם מעל הערכים הנקובים בטור ג' בתוספת השנייה בכללי השפכים וזאת 30 ימים מראש.

פרסום:

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח 1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) תשס"ט 2009. מפרסם התאגיד באתר האינטרנט את ממצאי דיגום השפכים אשר נערכים במפעלים הכלולים בתוכנית הניטור.

מפעלים הכלולים בתוכנית הניטור ומתנגדים לפרסום המידע (בכפוף לעילות הקבועות בחוק ) מתבקשים להודיע על כך לחברה בכתב בצירוף נימוקים להתנגדות.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר של רשות המים-http://www.water.gov.il ובאתר משרד להגנת הסביבה- http://www.sviva.gov.il

תוכנית ניטור שפכים:

תוכנית ניטור ובקרה איכות שפכי תעשייה לשנים 2015-2016

תוכנית ניטור ובקרה איכות שפכי תעשייה לשנים 2017-2018

תוכנית ניטור ובקרה איכות שפכי תעשייה לשנים 2019-2020

תוכנית ניטור ובקרה איכות שפכי תעשייה לשנים 2021-2022

תוצאות דיגום שפכים:

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2020

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2019

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2018

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2017

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2016

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2015

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2014